Accessory 1

Chinese Characters:

项链、手链、耳环、项坠/吊坠、戒指、指环
Pronunciation:

xiàng liàn 、shǒu liàn 、ěr huán 、xiàng zhuì /diào zhuì 、jiè zhǐ 、zhǐ huán
Translation:

Necklace, bracelet, earrings, Xiangzhui / pendants, rings, wedding ring

Comments


You can add a comment, if you sign in.