Family1

Chinese Character:

女儿、女婿、外甥、外甥女、孙子、孙女、外孙、外孙女
Pronunciation:

nǚ ér 、nǚ xù 、wài shēng 、wài shēng nǚ 、sūn zǐ 、sūn nǚ 、wài sūn 、wài sūn nǚ
Translation:

Daughter, son-in-law, nephew (mum realted), niece(mum related), grandson, granddaughter, (outside) grandson, (outside) granddaughter

Comments


You can add a comment, if you sign in.