Occupation 6

Chinese Characters:

技工、公务员、秘书、鉴定师、军人、运动员
Pronunciation:

jì gōng 、gōng wù yuán 、mì shū 、jiàn dìng shī 、jun rén 、yùn dòng yuán
Translation:

Technician, civil servant, secretary,Identification Division , soldier, athlete

Comments


You can add a comment, if you sign in.