Transport 2

Chinese Characters

轿车、磁浮列车、摩托车、越野车、飞机、轮船、火车
Pronunciation

jiào chē 、cí fú liè chē 、mó tuō chē 、yuè yě chē 、fēi jī 、lún chuán 、huǒ chē
Translation

Cars, maglev trains, motorcycles, off-road vehicles, aircraft, ships, trains

Comments


You can add a comment, if you sign in.